ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
ගරු අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395138
ෆැක්ස් : 011 2395139

ප්‍රදීප් විජේරත්නසේකර මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395133
ෆැක්ස් : 011 2395139
ප්‍රදීප් අනුර කුමාර මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් :011 2395139
සුජීව සම්පත් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139
ඒ.කේ.වී.එස් අරන්දර මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337607
ෆැක්ස් :011 2395139
ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139

සංචාරක පුවත්

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය