සුනිල් ගුණවර්ධන මහතා
අතිරේක ලේකම් (ගුවන් සේවා)
දුරකථන : 011 233 7638
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අවන්ති සේනාරත්න මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ(ගුවන්සේවා)
දුරකථන : 011 243 1832
විද්‍යුත් ලිපිනය:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.මහේෂ්වරන් මහතා
අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාපෘති)
දුරකථන :011 243 1533
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island.

Continue Reading

Sri Lanka Pavilion shines through

The Sri Lanka Pavilion continued to attract large numbers of visitors to Expo 2020 - result of the concerted efforts of Sri Lanka Tourism along with partners to date - Export Development Board, Ceylon Tea Board, Sri Lankan Airlines, Consulate of Du

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය