கௌரவ டீ.வீ. சாணக்க
இராஜாங்க அமைச்சர்
தொலைமடல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைபேசி :011 243 1116

திரு. ஜி.ஜி.எம். இஷார ஹேமந்த
இராஜாங்க அமைச்சரின் பிரத்தியேக செயலாளர்
தொலைமடல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைபேசி :047 314 4333
தொலைநகல் : 047 22 41824
திரு. தீப்தி லமாஹேவா
இராஜாங்க அமைச்சரின் இணைப்புச் செயலாளர்
தொலைமடல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைபேசி : 011 243 1116
தொலைநகல் : 011 267 4657
திரு. கிஹான் ரஷன்த
இராஜாங்க அமைச்சரின் இணைப்புச் செயலாளர்
தொலைமடல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தொலைபேசி : 0112431116
தொலைநகல் : 0112674657
திரு. டீ.பீ. சரத்சந்திர
இராஜாங்க அமைச்சரின் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்
தொலைபேசி :047 3144333
தொலைநகல் : 0472241824
திரு. எம்.ஜே.எம். மலித் மதுரங்க
இராஜாங்க அமைச்சரின் ஊடகச் செயலாளர்
தொலைமடல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Promoting Sri Lanka and its many diverse facets to the World

The contemporary traveler has a limitless choice of destinations and experiences all competing for their time and money. The ability to communicate a destination’s many aspects is vital when appealing to an international audience.

Continue Reading

Press Release: Santani becomes the first Sri Lankan hotel to be selected as “worlds best” – hailed as Best Wellness Retreat in the World by Travel+Leisure India

Travel+Leisure’s readership voted for their favourite wellness retreat in the world and have chosen Santani, Sri Lanka as the best in the world. Santani’s unique and scientific approach to wellness and ayurveda has made it stand out once again, wit

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

Exit
மாவட்டம்