අයවැය යෝජනා යටතේ මෙම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මඟින් පළාත් සභා හා පෞද්ගලික හෝටල් පාසල් මඟින් දිවයින පුරා පාසැල් හැරගිය තරුණ කණ්ඩායම් සඳහා නොමිලයේ පවත්වනු ලබන හෝටල් සත්කාරක සේවා පුහුණු වැඩසටහන් වලට අදාලව 2019 වර්ෂයේ පුහුණුව අවසන් කළ කණ්ඩායමකට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයක් සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා හා සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 දෙසැම්බර් මස 06 වන දින ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී අති උත්කර්ශවත් අයුරින් පවත්වන ලදි.

 364A9344 364A9359 
 364A9375  364A9388
 364A9391  364A9397
 364A9445  364A9475
 364A9502  364A9508
 364A9545  364A9564
364A9599 364A9606
364A9625  

 

සංචාරක පුවත්

WTM London unveils Sri Lanka as premier partner for 2019

WTM London unveils Sri Lanka as premier partner for 2019

Continue Reading

Sri Lanka participates in the fourth travel Expo Exhibition in Ankara, Turkey

Sri Lanka participates in the fourth travel Expo Exhibition in Ankara, Turkey

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය