සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ආයතන

 

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය 2005 අංක 38 දරණ පනත යටතේ ස්ථාපිත කරන ලදි.ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පනතේ 23(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව සංචාරක සංවර්ධන අරමුදල අධික්ෂණය කරනු ලැබේ.

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ 2005 අංක 38 දරණ සංචාරක පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ස්ථාපිත කරන ලදි.කාර්යාංශය දේශීය හා ගෝලීය වශයෙන් සංචාරක හා චාරිකා ගමනාන්තයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා අළෙවිකරණ කටයුතු සිදු කිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය ඉටු කරයි.

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් හා කළමනාකරණ ආයතනය

සත්කාරක හා සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා තරුණ කාන්තාවන් හා පුරුෂයින් පුහුණු කිරීමට ස්ථාපිත කරන ලද “ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් හා කළමනාකරණ ආයතනය”රජයේ එකම අනුමතහා ප්‍රමුඛතම ආයතනය වේ.

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

ශ්‍රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශය

ශ්‍රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශය ගෝලීය වෙළඳපළේ MICE (රැස්වීම් දිරිගැන්වීම්,සම්මේලන ප්‍රදර්ශන) සඳහා ඉල්ලුමක් සහිත ස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අවස්ථා වැඩි දියුණූ කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව කාර්යයන් පවත්වාගෙන යන ලදි. කාර්යාංශයේ කාර්යයන් අතරට සංචාරකකර්මාන්තය හා MICE සංචරණයට සම්බන්ධ සියළුම සංචාරක ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම අයත් විය.

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

 
ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේ ආයතන 
 

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකාවේ අධීක්ෂණ ශක්‍යතාවන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජාත්‍යන්තර හා ජාතික බැඳීම් ඵලදායිව හා කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීම සදහා ප්‍රමාණවත් පරිපාලන ස්වාධීනත්වයක් හා මූල්‍ය නම්‍යතාවයක් සහිත රාජ්‍ය සංස්ථාවක් ලෙස, 2002 අංක 34
දරණ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පනත යටතේ 2002 දෙසැම්බර් 27 වන දින ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAASL) ස්ථාපිත කරන ලදී.

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
 
 

ගුවන් තොටුපල සහ ගුවන්සේවා ආයතනය

සීමාසහිත ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම (AASL) ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන්තොටුපළ කළමනාකරණය හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත බලතල හිමි සම්පූර්ණයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් සමාගමකි.ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ (ICAO) සාමාජිකයෙකු ලෙස අදාළ රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ (GOSL) නියෝජිතයා ලෙස සීමාසහිත ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම(AASL) පත් කර ඇත.

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
 
  

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවය

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය යනු සුවපහසුව, ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ නියමිත වේලාවට මෙහෙයුම් සිදුකර සේවා සපයන ගෝලීය නායකයෙකු ලෙස ස්ථිර කීර්තියක් ඇති සම්මානලාභී ගුවන් සමාගමකි. 1979 දී දියත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය රටේ සංචාරක හා ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා පුළුල් පරාසයක නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පුළුල් කරමින් හා විවිධාංගීකරණය වෙමින් සිටී.

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

සංචාරක පුවත්

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading

Sri Lanka Tourism to support SME’s and product development with EU funding

Sri Lanka Tourism has been in discussion with the European Union Office in Colombo regarding the most effective use of a Euro 3.5 million government to government grant offeredto help recover from the crisis......

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය