සුනිල් ගුණවර්ධන මහතා
අතිරේක ලේකම් (ගුවන් සේවා)
Phone : 0112421309 Fax : 0112421309
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අවන්ති සේනාරත්න මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ(ගුවන්සේවා)
Phone : 011 2335683
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.මහේෂ්වරන් මහතා
අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාපෘති)
Phone :
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism is all set to host UNWTO’s 32nd Asia and the Pacific Virtual Joint Commission Meeting tomorrow.

The 32nd Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and Pacific (CAP) and the UNWTO Commission .....

Continue Reading

Sri Lanka Tourism Post COVID-19 - Way Forward

Following Sri Lanka’s successful containment of COVID-19, Sri Lanka Tourism has been collaboratively exploring avenues of re-positioning ......

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය