සුනිල් ගුණවර්ධන මහතා
අතිරේක ලේකම් (ගුවන් සේවා)
Phone : 0112421309 Fax : 0112421309
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අවන්ති සේනාරත්න මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ(ගුවන්සේවා)
Phone : 011 2335683
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.මහේෂ්වරන් මහතා
අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාපෘති)
Phone :
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism is set to celebrate World Tourism Day 2020 under the theme “Tourism and Rural Development” from 25th to 27th September in Kandy.

Under the guidance of the Ministry of Tourism, Sri Lanka Tourism Development Authority and the Department of Trade Commerce and Tourism of Central Provincial Council have organized a three-day special programme and several other events to celebrate t

Continue Reading

CNBC to promote Sri Lanka Tourism in Goodwill gesture

CNBC, the world’s leading channel for consumer and business news, extended their support to Sri Lanka Tourism by providing USD 100,000 ...

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය