තෙරපීස්ට්වරුන් සඳහා  ත්‍රෛයිමාසික පුහුණු පාඨමාලාව

spa add

code

Exit

ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආයතන

 

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය

රජයේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAASL) 2002 දෙසැම්බර් 27 දින 2002 අංක 34 දරණ සිවිල් ගුවන් සේවා පනත යටතේ පිහිටුවන ලද අතර, රජයේ ජාත්‍යන්තර හා ජාතික බැඳීම් කාර්‍යක්‍ෂම හා ඵලදායීව විසඳීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිපාලන ස්වාධිපත්‍යයක් සහ මූල්‍ය නම්‍යතාවයක් ඇති රාජ්‍ය සංස්ථාවකි.


වෙබ් අඩවිය වෙත
 
 
 

ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම

ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම යනු සිවිල් ගුවන් තොටුපල කළමනාකරණය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ව්‍යවස්ථාපිත බලතල සහිත පූර්ණ රජයට අයත් සමාගමකි.

වෙබ් අඩවිය වෙත
 
 
  

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය

සේවා, සුවපහසුව, ආරක්‍ෂාව, විශ්වසනීයත්වය දිනා ඇති ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය, සම්මානලාභී ගුවන් සේවයකි.එය රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ ආර්ථික දියුණුව සඳහා ඉතා ඵලදායි සේවයක් සපයනු ලබයි.

වෙබ් අඩවිය වෙත

සංචාරක පුවත්

Promoting Sri Lanka and its many diverse facets to the World

The contemporary traveler has a limitless choice of destinations and experiences all competing for their time and money. The ability to communicate a destination’s many aspects is vital when appealing to an international audience.

Continue Reading

Press Release: Santani becomes the first Sri Lankan hotel to be selected as “worlds best” – hailed as Best Wellness Retreat in the World by Travel+Leisure India

Travel+Leisure’s readership voted for their favourite wellness retreat in the world and have chosen Santani, Sri Lanka as the best in the world. Santani’s unique and scientific approach to wellness and ayurveda has made it stand out once again, wit

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය