ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
ගරු අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395138
ෆැක්ස් : 011 2395139

ප්‍රදීප් විජේරත්නසේකර මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395133
ෆැක්ස් : 011 2395139
ප්‍රදීප් අනුර කුමාර මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් :011 2395139
සුජීව සම්පත් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139
ඒ.කේ.වී.එස් අරන්දර මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337607
ෆැක්ස් :011 2395139
ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island.

Continue Reading

Sri Lanka Pavilion shines through

The Sri Lanka Pavilion continued to attract large numbers of visitors to Expo 2020 - result of the concerted efforts of Sri Lanka Tourism along with partners to date - Export Development Board, Ceylon Tea Board, Sri Lankan Airlines, Consulate of Du

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය