ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
ගරු අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395138
ෆැක්ස් : 011 2395139

ප්‍රදීප් විජේරත්නසේකර මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395133
ෆැක්ස් : 011 2395139
ප්‍රදීප් අනුර කුමාර මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් :011 2395139
සුජීව සම්පත් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139
ඒ.කේ.වී.එස් අරන්දර මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337607
ෆැක්ස් :011 2395139
ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139

සංචාරක පුවත්

LEASING OF UCHCHAMUNAI ISLAND IN KALPITIYA

There are various media exposure and reports leading to public misinformation that land has been sold to foreign investors without following due process. Hence the Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) wishes to clarify the matter.

Continue Reading

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau welcomes Israeli Film Crew

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau has warmly welcomed Israeli film production house 'United Channel Movies''(UCM) to Sri Lanka to shoot their latest feature film '' Arugam Bay'' in the Eastern region of Sri Lanka. Filming to be started from 3rd

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය