ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යතුමා හග්ගල උද්භිද උද්‍යානයේ සිදු කළ නිරීක්ෂණ චාරිකාව අතරතුර එහි සේවක සේවිකාවන්ගේ ගැටළු වලට සවන් දුන් අතර ඉතා කැපවීමෙන් මෙහි නඩත්තු කටයුතු සිදුකරන ඔවුන්ගේ ගැටළු වලට කඩිනමින් විසදුම් ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බව ප්‍රකාශ කරන ලදි.

 FO4A7831 IMG 0935   FO4A7818
 IMG 0914  FO4A7888  FO4A7872
 FO4A7895  FO4A7905  IMG 0944 1
 IMG 0986  IMG 0992  IMG 1001
IMG 1009 IMG 1004 IMG 1012
IMG 0914 IMG 1075 IMG 1090

 

සංචාරක පුවත්

Veteran Indian Movie star promotes Sri Lanka across the world

Multi Award Winning Veteran Indian Actor Ashish Vidyarthi, known for his roles as a villain and many other roles in Bollywood , Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali, has arrived in Sri Lanka on special mission to support Sri Lanka Tourism Indu

Continue Reading

Sri Lanka Tourism returns to Spanish Market after pandemic

Spain is one of the fastest recovery markets for Sri Lanka Tourism after the pandemic and participation in FITUR argues well for the much-needed exposure for Sri Lanka as an attractive tourism destination for Spanish-speaking countries, contributing

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය