සංචාරකයන්ට රට විවෘත කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියෙන් පසු නිළ වශයෙන් ගුවන්තාටුපළ විවෘත කිරීම හා සංචාරකයන්ට රට විවෘත කිරීම පිළිබඳව හෝටල් හිමියන් සහ සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීමේ ආයතන, මෙරටට ගුවන් සේවා සපයන ආයතන  හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියතු මාර්ගෝපදේශකයන් සහ රියදුරන් සමග ඊයේ දිනයේදී සාකච්ඡා කෙරිණි.

 19 1  19 2  19 3
 19 4  19 5  19 6
 20 1  20 2  20 3
 20 4  20 5  20 7
 20 8  21 1  21 2
21 4 21 5 21 6

සංචාරක පුවත්

Veteran Indian Movie star promotes Sri Lanka across the world

Multi Award Winning Veteran Indian Actor Ashish Vidyarthi, known for his roles as a villain and many other roles in Bollywood , Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali, has arrived in Sri Lanka on special mission to support Sri Lanka Tourism Indu

Continue Reading

Sri Lanka Tourism returns to Spanish Market after pandemic

Spain is one of the fastest recovery markets for Sri Lanka Tourism after the pandemic and participation in FITUR argues well for the much-needed exposure for Sri Lanka as an attractive tourism destination for Spanish-speaking countries, contributing

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය