ගරු අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සංචාරක අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක මහතා ගුවන්සේවා හා අපනයන කළාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් 2020.08.13 වන දින සිය ධූරයන්හි වැඩ බාර ගන්නා ලදී. සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ අමාත්‍යාංශයේ සෙසු නිලධාරීන් මෙම විශේෂ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

 364A9964 364A9975  364A0032 
 364A0248  364A0258  364A0039
 364A0169  364A0161  364A0065
 364A0057  364A9950  364A9999
     

සංචාරක පුවත්

Veteran Indian Movie star promotes Sri Lanka across the world

Multi Award Winning Veteran Indian Actor Ashish Vidyarthi, known for his roles as a villain and many other roles in Bollywood , Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali, has arrived in Sri Lanka on special mission to support Sri Lanka Tourism Indu

Continue Reading

Sri Lanka Tourism returns to Spanish Market after pandemic

Spain is one of the fastest recovery markets for Sri Lanka Tourism after the pandemic and participation in FITUR argues well for the much-needed exposure for Sri Lanka as an attractive tourism destination for Spanish-speaking countries, contributing

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය