සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ  නව ලේකම් ලෙස එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා 2020.08.14 වන දින සිය ධූරයේ  වැඩ බාර  ගත්තේය. අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

 364A0408 364A0411  364A0415 
 364A0433  364A0436  364A0439
 364A0440  364A0474  364A0475

සංචාරක පුවත්

Veteran Indian Movie star promotes Sri Lanka across the world

Multi Award Winning Veteran Indian Actor Ashish Vidyarthi, known for his roles as a villain and many other roles in Bollywood , Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali, has arrived in Sri Lanka on special mission to support Sri Lanka Tourism Indu

Continue Reading

Sri Lanka Tourism returns to Spanish Market after pandemic

Spain is one of the fastest recovery markets for Sri Lanka Tourism after the pandemic and participation in FITUR argues well for the much-needed exposure for Sri Lanka as an attractive tourism destination for Spanish-speaking countries, contributing

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය