ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආයතන

 

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය

රජයේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAASL) 2002 දෙසැම්බර් 27 දින 2002 අංක 34 දරණ සිවිල් ගුවන් සේවා පනත යටතේ පිහිටුවන ලද අතර, රජයේ ජාත්‍යන්තර හා ජාතික බැඳීම් කාර්‍යක්‍ෂම හා ඵලදායීව විසඳීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිපාලන ස්වාධිපත්‍යයක් සහ මූල්‍ය නම්‍යතාවයක් ඇති රාජ්‍ය සංස්ථාවකි.


වෙබ් අඩවිය වෙත
 
 
 

ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම

ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම යනු සිවිල් ගුවන් තොටුපල කළමනාකරණය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ව්‍යවස්ථාපිත බලතල සහිත පූර්ණ රජයට අයත් සමාගමකි.

වෙබ් අඩවිය වෙත
 
 
  

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය

සේවා, සුවපහසුව, ආරක්‍ෂාව, විශ්වසනීයත්වය දිනා ඇති ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය, සම්මානලාභී ගුවන් සේවයකි.එය රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ ආර්ථික දියුණුව සඳහා ඉතා ඵලදායි සේවයක් සපයනු ලබයි.

වෙබ් අඩවිය වෙත

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island.

Continue Reading

Sri Lanka Pavilion shines through

The Sri Lanka Pavilion continued to attract large numbers of visitors to Expo 2020 - result of the concerted efforts of Sri Lanka Tourism along with partners to date - Export Development Board, Ceylon Tea Board, Sri Lankan Airlines, Consulate of Du

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය