ගරු ඩී.වී. චානක මහතා
ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුර‍කථන :011 243 1116

ජී.ජී.එම්. ඉෂාර හේමන්ත මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 047 314 4333
ෆැක්ස් : 047 22 41824
දීප්ති ළමාහේවා මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 243 1116
ෆැක්ස් : 011 267 4657
ගිහාන් රෂාන්ත මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 0112431116
ෆැක්ස් : 0112674657
ඩී.පී. සරත් චන්ද්‍ර මහතා
මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරි
දුරකථන :047 3144333
ෆැක්ස් : 0472241824
එම්.ජේ.එම්. මලිත් මදුරංග මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island

Sri Lanka Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian tourists to the island.

Continue Reading

Sri Lanka Pavilion shines through

The Sri Lanka Pavilion continued to attract large numbers of visitors to Expo 2020 - result of the concerted efforts of Sri Lanka Tourism along with partners to date - Export Development Board, Ceylon Tea Board, Sri Lankan Airlines, Consulate of Du

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය