ගරු ඩී.වී. චානක මහතා
ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුර‍කථන :011 243 1116

ජී.ජී.එම්. ඉෂාර හේමන්ත මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 047 314 4333
ෆැක්ස් : 047 22 41824
දීප්ති ළමාහේවා මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 243 1116
ෆැක්ස් : 011 267 4657
ගිහාන් රෂාන්ත මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 0112431116
ෆැක්ස් : 0112674657
ඩී.පී. සරත් චන්ද්‍ර මහතා
මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරි
දුරකථන :047 3144333
ෆැක්ස් : 0472241824
එම්.ජේ.එම්. මලිත් මදුරංග මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංචාරක පුවත්

LEASING OF UCHCHAMUNAI ISLAND IN KALPITIYA

There are various media exposure and reports leading to public misinformation that land has been sold to foreign investors without following due process. Hence the Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) wishes to clarify the matter.

Continue Reading

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau welcomes Israeli Film Crew

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau has warmly welcomed Israeli film production house 'United Channel Movies''(UCM) to Sri Lanka to shoot their latest feature film '' Arugam Bay'' in the Eastern region of Sri Lanka. Filming to be started from 3rd

Continue Reading
Exit
දිස්ත්‍රික්කය